Kursy dla dzieci i młodzieży

 

   

Lepiej wcześnie niż za późno

Kursy dla dzieci szkolnych kl. I – III

To bardzo ważny etap w procesie nauki języka obcego. Dzieci mają świeże spojrzenie na otaczającą je rzeczywistość, są spontaniczne i otwarte. Po prostu chłoną wiedzę jeśli poznają nowe rzeczy!

W klasach I-III większość zajęć to gry językowe, rymowanki i piosenki:

System koncept – słowo

Słownictwo prezentowane jest za pomocą obrazków bez używania języka polskiego, systemem koncept – słowo, bez udziału tłumaczenia. Jest to naturalna nauka języka najbardziej zbliżona do poznawania pierwszego języka.

v

Rymowanki

Rymowanki pomagają zapamiętać i oferują nieograniczoną wręcz możliwość ekspozycji na nowe słówka w sposób wolny od nudy.

I

Gry

Gry mobilizują do zapamiętywania podczas lekcji bo dzieci kochają wygrywać! Zajęcia w większości prowadzone są w języku angielskim.

i

Praca z podręcznikiem

Już od pierwszej klasy młodzi uczniowie pracują na naszych zajęciach również z podręcznikiem, który zabiera ich w świat przygód bohaterów podręcznika.

Komiksy

Komiksy pomagają w nauce czytania i pisania w języku obcym. Dzięki integrowaniu tych elementów nasi uczniowie nie mają problemów z poprawnością pisania w wyższych klasach.

Rezultaty

Wysiłek włożony w naukę na tym etapie rozwoju procentuje przez całe życie. Różnica pomiędzy dziećmi uczęszczającymi na dodatkowe zajęcia językowe w klasach I-III ujawnia się bardzo wyraźnie w klasach IV-VIII.

Prowadzimy zajęcia dla klas 0 – III w dwóch placówkach:

ZAJĘCIA U NAS w Ling Up

Centrum Językowe Ling Up, Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój – zajęcia w jeden wybrany dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 14.00 – 18.30 zależnie od grupy. Dla rodziców oczekujących na dzieci przygotowaliśmy wygodną poczekalnię. 

ZAJĘCIA W SZKOLE NA POGODNEJ

Prowadzimy zajęcia w placówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Pogodnej w czasie świetlicy. Zajęcia odbywają się we wtorek lub czwartek o godz. 14.00. Lektorka odbiera dzieci ze świetlicy, zabiera na 45 min zajęć i odprowadza z powrotem do świetlicy.

Kursy dla dzieci starszych kl. IV – VIII, GIMNAZJUM oraz LICEUM

Wchodzenie w dorastanie i przechodzenie przez ten trudny okres nie jest łatwy ani dla uczniów ani dla nauczycieli. Uczniowie przeładowani lekcjami i zadaniami domowymi wymagają od nas więcej niż kiedykolwiek.

Atrakcyjne zajęcia

Zajęcia dla młodzieży szkolnej staramy się uatrakcyjnić bogactwem materiałów multimedialnych, niestandardowymi zadaniami oraz ambitnym programem nauczania.

Zadania

Poza pracą z podręcznikiem dostarczamy zadań na mówienie oraz dodatkowych zadań egzaminacyjnych każdego nadchodzącego etapu. Uczniowie bardzo dużo wynoszą z zajęć, dlatego w starszych klasach staramy się ograniczać ciężar zadań domowych.

z

Sukcesy uczniów

Nasi młodzi uczniowie osiągają świetne wyniki w szkole, dostają się do szkół z zaawansowanym programem językowym a w olimpiadach zdobywają czołowe miejsca.

Oferujemy system nauki 2xtyg:

2xtyg. po 45min – kurs stanowi 64 lekcje i podzielony jest na 9 rat płatności. Koszt raty miesięcznej to 165zł.

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych kursach:

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2020/2021

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online. Kursanci nie będą zobowiązani do noszenia maseczek na zajęciach chyba, że zmienią się rekomendacje Ministra Zdrowia dla szkół językowych.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wyprzedzeniem. Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój