Kursy dla dzieci i młodzieży

 

   

Lepiej wcześnie niż za późno

Kursy dla dzieci szkolnych kl. I – III

To bardzo ważny etap w procesie nauki języka obcego. Dzieci mają świeże spojrzenie na otaczającą je rzeczywistość, są spontaniczne i otwarte. Po prostu chłoną wiedzę jeśli poznają nowe rzeczy!

W klasach I-III większość zajęć to gry językowe, rymowanki i piosenki:

System koncept – słowo

Słownictwo prezentowane jest za pomocą obrazków bez używania języka polskiego, systemem koncept – słowo, bez udziału tłumaczenia. Jest to naturalna nauka języka najbardziej zbliżona do poznawania pierwszego języka.

v

Rymowanki

Rymowanki pomagają zapamiętać i oferują nieograniczoną wręcz możliwość ekspozycji na nowe słówka w sposób wolny od nudy.

I

Gry

Gry mobilizują do zapamiętywania podczas lekcji bo dzieci kochają wygrywać! Zajęcia w większości prowadzone są w języku angielskim.

i

Praca z podręcznikiem

Już od pierwszej klasy młodzi uczniowie pracują na naszych zajęciach również z podręcznikiem, który zabiera ich w świat przygód bohaterów podręcznika.

Komiksy

Komiksy pomagają w nauce czytania i pisania w języku obcym. Dzięki integrowaniu tych elementów nasi uczniowie nie mają problemów z poprawnością pisania w wyższych klasach.

Rezultaty

Wysiłek włożony w naukę na tym etapie rozwoju procentuje przez całe życie. Różnica pomiędzy dziećmi uczęszczającymi na dodatkowe zajęcia językowe w klasach I-III ujawnia się bardzo wyraźnie w klasach IV-VIII.

Prowadzimy zajęcia dla klas 0 – III w dwóch placówkach:

ZAJĘCIA U NAS w Ling Up

Centrum Językowe Ling Up, Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój – zajęcia w jeden wybrany dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 14.00 – 18.30 zależnie od grupy. Dla rodziców oczekujących na dzieci przygotowaliśmy wygodną poczekalnię. 

ZAJĘCIA W SZKOLE NA POGODNEJ

Prowadzimy zajęcia w placówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Pogodnej w czasie świetlicy. Zajęcia odbywają się we wtorek lub czwartek o godz. 14.00. Lektorka odbiera dzieci ze świetlicy, zabiera na 45 min zajęć i odprowadza z powrotem do świetlicy.

Kursy dla dzieci starszych kl. IV – VIII, GIMNAZJUM oraz LICEUM

Wchodzenie w dorastanie i przechodzenie przez ten trudny okres nie jest łatwy ani dla uczniów ani dla nauczycieli. Uczniowie przeładowani lekcjami i zadaniami domowymi wymagają od nas więcej niż kiedykolwiek.

Atrakcyjne zajęcia

Zajęcia dla młodzieży szkolnej staramy się uatrakcyjnić bogactwem materiałów multimedialnych, niestandardowymi zadaniami oraz ambitnym programem nauczania.

Zadania

Poza pracą z podręcznikiem dostarczamy zadań na mówienie oraz dodatkowych zadań egzaminacyjnych każdego nadchodzącego etapu. Uczniowie bardzo dużo wynoszą z zajęć, dlatego w starszych klasach staramy się ograniczać ciężar zadań domowych.

z

Sukcesy uczniów

Nasi młodzi uczniowie osiągają świetne wyniki w szkole, dostają się do szkół z zaawansowanym programem językowym a w olimpiadach zdobywają czołowe miejsca.

Oferujemy system nauki 2xtyg:

2xtyg. po 45min – kurs stanowi 64 lekcje i podzielony jest na 9 rat płatności. Koszt raty miesięcznej to 165zł.

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych kursach:

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój