Kursy dla dorosłych

 

    

Nowy język – Nowe możliwości

Angielski po angielsku na każdym poziomie. Z nami skutecznie i ciekawie!

w

Metoda komunikatywna

W czasie kursów największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia, ucząc języka w stu procentach użytecznego w kontaktach z cudzoziemcami. Pozostałe sprawności językowe, czyli czytanie, pisanie i słuchanie, są ćwiczone równolegle. Na zajęciach wyjaśniane są także aspekty gramatyczne języka, jednak poprawność gramatyczna nie jest najważniejsza.

Starannie opracowane ćwiczenia

Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, dyskusje oraz gry i zabawy językowe. Tak, to nie pomyłka: dorośli grają w gdy i bawią się! I bardzo to lubią! Dzięki spontanicznej, pozbawionej stresu komunikacji, słuchacze przełamują barierę w posługiwaniu się językiem obcym.

Materiały dydaktyczne

Zajęcia opierają się na podręczniku oraz dodatkowych materiałach dydaktycznych opracowywanych na bazie autentycznych źródeł, jak Internet, prasa, literatura obca. Niezwykle istotne jest wykorzystywanie materiałów audiowizualnych.

]

Małe grupy zajęciowe

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach 4-8 osób, co umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

Wypożyczanie materiałów

Słuchacze naszych kursów otrzymują bezpłatną możliwość wypożyczania książek w języku obcym (literatura przygotowana dla uczących się języka obcego o różnym poziomie trudności), audiobooków oraz filmów.

Nasi lektorzy

Lektorzy naszej szkoły to osoby pełne entuzjazmu, które dokładają wszelkich starań by lekcje były skuteczne i jednocześnie ciekawe.

A

Charakter kursów

Kursy na poszczególnych poziomach zaplanowane są w taki sposób, że każdy kolejny rok nauki stanowił logiczną kontynuację poprzedniego.

Zajęcia odbywają się 1x tyg. 90min w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Kurs stanowi 34 spotkania, czyli 68 godzin lekcyjnych. Koszt podzielony jest na 9 rat po 200 zł.

Oferujemy również kursy 2xtyg. jeśli zbierze się grupa.  Kursy mogą odbywać się w klasach lub online zależy od życzenia słuchaczy. 

Dowiedz się więcej o naszych pozostałych kursach

Regulamin kursów

 CENTRUM JĘZYKOWEGO LING UP 2023/2024

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób w klasach lub online.

2. Zajęcia prowadzone są od września do czerwca zgodnie z ustaleniami roku szkolnego w szkole państwowej.

3. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. W związku z tym termin zakończenia zajęć może różnić się w poszczególnych grupach ze względu na różne święta państwowe.

PŁATNOŚCI

4. Kurs stanowi określoną liczbę spotkań. Płatność za kurs odbywa się w ratach miesięcznych.

5. Rata oznacza identyczną opłatę co miesiąc bez względu na ilość lekcji, które wypadną w miesiącu

6. Opłaty za kursy prosimy dokonywać na rachunek bankowy tytułem Imię i nazwisko uczestnika - Centrum Językowe Ling Up, ul. Zdrojowa 43, Kudowa Zdrój

mBank 09 1140 2004 0000 3702 7480 9491 lub w siedzibie szkoły.

NIEOBECNOŚCI

7. Wszelkie nieplanowane nieobecności (wyjazdy, nagłe zachorowania itp.) nie zwalniają uczestnika z płatności za kurs, chyba, że nieobecność trwa więcej niż 3 tygodnie, została zgłoszona i jest spowodowana poważnym wypadkiem losowym, co uczestnik kursu może odpowiednio udokumentować.

8. W wypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 3 tygodnie opłata za ten okres nie jest pobierana. Kursant może wrócić do grupy, otrzyma materiały dodatkowe z lekcji lecz sam jest odpowiedzialny za nadrobienie materiału omówionego pod jego nieobecność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży szkoła zobowiązuje się do zapewnienia niepełnoletnim uczestnikom kursu opieki tylko w czasie trwania zajęć.

10. Za wszelkie zniszczenia mienia lub sprzętu uczestnicy odpowiadają materialnie.

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

13. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze słuchaczami lub ich opiekunami.

14. Na koniec roku szkolnego słuchacze, którzy ukończyli kurs otrzymują certyfikat ukończenia kursu, pod warunkiem zaliczenia minimum 60% testów cząstkowych i testu końcowego, oraz minimum 60% frekwencji na zajęciach lub pozytywnej oceny lektora w przypadku dzieci młodszych.

15. Wyrażam zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć z udziałem uczestnika kursów, którego zapisuję. Zdjęcia będą używane wyłącznie do materiałów informacyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

REZYGNACJA Z KURSU

16. Rezygnacja z kursu jest możliwa po wypowiedzeniu ustnym lub pisemnym (zarządzającemu szkołą, nie lektorowi) z miesięcznym wypowiedzeniem.

Tel 663 458 333

Centrum Językowe LING UP

ul. Zdrojowa 43

57-350 Kudowa-Zdrój